สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 4
ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
FM 107.75 MHz

“วิทยุกองทัพบก
สาระ ข่าวสาร บันเทิง
เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ”

…. กรุณารอสัญญาณสักครู่ …. | ออกอากาศทุกวันเวลา 05.00-00.30 น.

ติดต่อโฆษณาวิทยุ FM107.75
074-894394 , 074-890690
062-6297789

Streaming by myDigital
internet wifi fiber optic
& radio solution
074-890599

สื่อโฆษณาวิทยุ หาดใหญ่ สงขลา คลื่นหลักของจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ ตรงกลุ่มเป้าหมาย ชัดเจน ทั้งวิทยุ เวบไซต์ ออนแอร์ ออนไลน์ แอพลิเคชั่น